Vademecum Mentoringu

Mentoring – geneza

Z genezy mentoringu wynika jego istota a co za tym idzie definicja.
Mentoring jest tak stary, jak ludzkość, a jego naturę oraz istotę relacji mentor – podopieczny można odnaleźć chociażby w do dzisiaj zachowanych źródłach literackich, pochodzących z czasów na długo przed naszą erą.
Od około 35 lat mentoring  wykorzystywany jest w nowych zastosowaniach, przy czym, jego mechanizm i zasady od wieków pozostają takie same.
W latach 80-tych XX wieku został zastosowany jako narzędzie  wsparcia menedżerów zarządzających w USA. W tej formie trafił na rynek europejski.

mentoring-geneza

Samo słowo pochodzi z mitu opisanego w „Iliadzie”, w którym to Odyseusz wyruszając pod Troję poprosił starszego mędrca, imieniem Mentor o opiekę nad żoną i synem podczas swojej nieobecności. Mentor miał za zadanie wychować, nauczać i doskonalić syna Odyseusza – Telemachusa.

Obecnie mianem mentora określa się osobę o rozwiniętych kompetencjach, godną zaufania i będącą, podobnie jak mistrz, wzorem do naśladowania. Często też nazywamy tak kogoś, kto wywarł na nasze życie duże piętno, był inspiracją i wsparciem.

Mentoring – definicja

Istnieją różne definicje i podejścia do mentoringu i trudne jest wybranie jednej definicji, która będzie obowiązująca. Poniżej przedstawione są różne definicje mentoringu z literatury specjalistycznej, na podstawie których można wyszczególnić cechy wspólne charakteryzujące mentoring:

“Pomoc jednej osoby dla drugiej w dokonaniu istotnych zmian w wiedzy, pracy lub myśleniu.”

Megginson & Clutterbuck, 2010; za: Meginnson i in.,2010.

„Poufna relacja między dwojgiem ludzi, w ramach której mogą mieć miejsce eksperymenty, wymiana doświadczeń i nauka oraz rozwijane są umiejętności, wiedza i intuicja.”

Mumford;1993; za: Megginson i in., 2010

„Pomoc ludziom w stawaniu się takimi, jakimi chcą się stać.”

E. Parsloe & M. Wray, 1992; za:Meginnson i in., 2010

mentoring-definicja

Na podstawie powyższych definicji można wyodrębnić części wspólne, definiujące mentoring:

Mentor to osoba, która wspiera rozwój drugiej osoby.
Mentor posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, najczęściej większe o doświadczenia podopiecznego.
Mentor posiada odpowiednie przygotowanie lub/i predyspozycje do tego, by móc dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Tematyka pracy podczas mentoringu jest szeroka, można pracować zarówno nad rozwojem umiejętności, jak i wiedzy.

Mentoring, definicja według Forum Mentorów

Według definicji Forum Mentorów – mentoring to szczególny rodzaj wsparcia, który jest efektem długotrwałej partnerskiej relacji pomiędzy stronami zaangażowanymi w proces. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Obejmuje coaching, bezpośrednią pomoc w rozwoju, doradztwo i nieformalną wymianę informacji. Polega głównie na tym, by mentorowany, poprzez  wsparcie mentora rozwijał swój potencjał i kompetencje.

Mentoring to jedna z  najefektywniejszych, bo nastawionych na praktykę metod nauki, z  powodzeniem wykorzystywana w środowiskach: biznesowym, akademickim, czy obywatelskim. Mentoring wykorzystuje metody coachingu, dzielenia się doświadczeniem i treningu edukacyjnego.

„Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł.”

Robert T. Kiyosaki

Kim jest mentor?

Mianem mentora określa się osobę, która dzięki swoim kompetencjom i doświadczeniu w danej dziedzinie jest wzorem do naśladowania i nauczycielem umiejącym tę wiedzę przekazać. Mentor asystuje osobie mentorowanej wspierając jej rozwój (osobisty i zawodowy) i wykorzystując w tym celu przede wszystkim swoją wiedzę, know-how oraz  swoje bogate doświadczenie zawodowe i osobiste.

Według Davida Clutterbucka mentor to człowiek doświadczony, który chce podzielić się swoją wiedzą z kimś o skromniejszym doświadczeniu, w relacji charakteryzującej się wzajemnym zaufaniem.

Mentor to przede wszystkim źródło niezapisanej (nieformalnej) wiedzy, autorytet i wzór do naśladowania. Człowiek spójny, uporządkowany wewnętrznie, działający według tego, jak mówi i myśli, osoba, z którą chętnie się rozmawia i którą chętnie pyta się o zdanie.

mentoring-definicje

To ktoś, kto potrafi patrzeć na ludzi i ich działania (procesy) w szerokim kontekście, potrafi analizować, rozmawiać, słuchać, stawiać pytania prowadzące do zrozumienia i wyjaśnienia zachowań, ale samemu nie odpowiadając na nie. Mentor prowokuje bowiem podopiecznego do samodzielnego szukania odpowiedzi.

Mentor to także ktoś, kto ma energię (siłę) wewnętrzną i umiejętność przekazywania jej. To również dobry przywódca, który ma zdolność motywowania mentorowanych, wzmacniania poczucia ich własnej wartości. Jednocześnie potrafi inspirować i zachęcać do szukania nowatorskich rozwiązań tak w biznesie jak i w życiu osobistym. Cechuje go empatia – umiejętność postawienia się w sytuacji osoby mentorowanej oraz bezstronność, ale również stawianie wymagań. Posiada umiejętności sprawiedliwej oceny, wnikliwej obserwacji i wyciągania wniosków. Dobrego mentora charakteryzuje również ciekawa osobowość, sukcesy, pasja i postawa przedsiębiorcza. Umie stawiać sobie cele w życiu i  z determinacją dąży do ich osiągnięcia.

Definicja mentora według Forum Mentorów

Według definicji Forum Mentorów – mentor to przewodnik, który inspiruje, doradza, konsultuje i wspiera mentorowanego w osiąganiu jego celów. Dzieli się swoją praktyczną wiedzą i doświadczeniem oraz buduje relację z mentorowanym opartą na szacunku i zaufaniu.

“„Mentor jest busolą i mapą – ale nie zastępuje mentorowanego w decyzjach czy i gdzie iść, a także jak podróżować.”
mentor-jest-busola

Przeczytaj więcej o mentoringu w publikacji wydanej przez Fundację Forum Mentorów:

Ilustracje: Katarzyna Golcz

Treści i grafiki chronione prawem autorskim. Kopiowanie zabronione.

Realizacja epidot.pl