Alicja Zajączkowska

alicja-zajaczkowska

Właścicielka firmy, badacz społeczny, trener, doradca biznesowy

Z wykształcenia ekonomistka, specjalizuję się w zakresie badań społecznych, ewaluacji, innowacji, strategii rozwoju oraz zarządzania organizacjami i projektami. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy na stanowiskach menadżerskich w sektorze biznesu i społecznym. Od 2006 roku prowadzę własną firmę o charakterze badawczo-szkoleniowo-doradczym PrePost Consulting. Wcześniej w latach 1992-2006 zarządzałam przedsięwzięciami projektowymi o kilkumilionowych budżetach, pracując etatowo w organizacjach pozarządowych na stanowiskach dyrektora ds. edukacji i dyrektora finansowego. W latach 2007-2016 kierowałam badaniami społecznymi z zakresu innowacji społecznych, polityki społecznej, edukacji, sektora ekonomii społecznej oraz rynku pracy. Przeprowadziłam ewaluację ponad 100 projektów, w tym ponad 35 projektów innowacyjnych i ponadnarodowych o łącznym budżecie ponad 80 miliony złotych. W latach 2005-2016 przeprowadziłam ponad 1000 dni szkoleniowych i 1200 udokumentowanych godzin doradztwa biznesowego. Prowadziłam procesy mentorskie dla podmiotów ekonomii społecznej oraz fundacji korporacyjnych (Fundacja Dobroczynności Atlas, Fundacja Grupy Ergo Hestia Integralia, Helios Fundacja na rzecz sportu, współpracy, biznesu i społeczności, Fundacja Orange, Fundacja PwC, Fundacja PZU, Fundacja TVN). Jestem współzałożycielką fundacji Forum Mentorów AHA EFFECT.

 

 

Więcej o mnie

Moje specjalizacje

Badania i Ewaluacja – wiem jak przeprowadzić badanie ewaluacyjne projektu, jak zamawiać ewaluację projektów i programów, jak opracować plan ewaluacji i konstruować szczegółowy opis zamówienia; jak ocenić jakość ofert oraz jak ocenić jakość raportu ewaluacyjnego?. W oparciu o jakościowe i ilościowe metody realizacja badań z zakresu polityki społecznej, edukacji, ekonomii społecznej, innowacji oraz rynku pracy, badanie satysfakcji klienta, badania marketingowe.
Innowacje – mam doświadczenie w procesach tworzenia, wdrażania i upowszechniania innowacji społecznych. Wykorzystuję w doradztwie autorskie narzędzie samooceny “Indeks Dobrej Innowacji”.
Strategie – wspieram proces tworzenia strategii rozwoju organizacji/programu. Wiem jak opracować plan monitoringu i ewaluacji strategii, programów rozwoju; jakie narzędzia badawcze wykorzystywać w ewaluacji działań i efektów interwencji publicznych oraz jak stworzyć system monitorowania wskaźników. Inspiruję i pomagam wdrażać rozwiązania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
Zarządzanie – dostarczam narzędzi do zarządzania organizacjami, projektami i monitorowania działań i rezultatów. Wspieram proces tworzenia projektu, pozyskiwania funduszy na jego realizację i wdrażanie. Wiem jak budować system wskaźników pomiaru i oceny efektów działań społecznych i biznesowych.

Doświadczenie zawodowe

Specjalizuję się w zakresie badań społecznych, ewaluacji, innowacji, strategii rozwoju oraz zarządzania organizacjami i projektami. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy na stanowiskach menadżerskich w sektorze biznesu i społecznym. Współpracuję, jako trener, doradca, coach, mentor z organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej, fundacjami korporacyjnymi oraz instytucjami publicznymi i biznesem.
1. Menadżerka: od 2006 roku prowadzę firmę o charakterze badawczo-szkoleniowo-doradczym PrePost Consulting. W latach 1992-2006 zarządzałam przedsięwzięciami projektowymi o kilkumilionowych budżetach współfinansowanych z funduszy krajowych i zagranicznych (amerykańskich, unijnych, prywatnych i publicznych) z udziałem szerokiego partnerstwa krajowego i ponadnarodowego.
2. Ewaluatorka: W latach 2005-2016 przeprowadzenie ewaluacji ponad 100 projektów/programów, zwłaszcza realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Duże doświadczenie w realizacji badań ponad 35 projektów innowacyjnych i ponadnarodowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przeprowadzenie ewaluacji projektów o łącznym budżecie ponad 80 miliony złotych. Członkini Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.
3. Badacz społeczny: W latach 2007-2016 kierowanie badaniami społecznymi z zakresu innowacji społecznych, polityki społecznej, edukacji, sektora ekonomii społecznej oraz rynku pracy. Doświadczenie w prowadzeniu procesu konsultacji społecznych, moderowaniu grup fokusowych i pogłębionych wywiadów indywidualnych oraz paneli eksperckich. Wykorzystywanie w badaniach własnych narzędzi do prowadzenia profesjonalnych badań internetowych.
4. Specjalista z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych – ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie wspierania działań organizacji pozarządowych w Polsce, w tym 5-letnia praca etatowa w Fundacji Gospodarczej na stanowisku dyrektora ds. edukacji oraz 10-letnia praca etatowa w Regionalnym Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku na stanowisku dyrektora finansowego, współpraca z sieciami organizacji wsparcia, w tym SPLOT i OWES, ERKON, WMSON, Centra Wolontariatu.
5. Trenerka: Certyfikowana trenerka i członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Status Trenera akredytowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego (2005-2008r.). W latach 2005-2016 przeprowadzenie około 1000 dni szkoleniowych z tematyki: zarządzanie organizacją i projektami na etapie planowania i wdrażania, projekty innowacyjne i ponadnarodowe, procedury aplikacyjne do funduszy unijnych, budżetowanie projektów, monitoring rzeczowy i finansowy w projektach, sprawozdawczość w projektach, ewaluacja programów, projektów i organizacji, budowanie strategii rozwoju organizacji oraz strategii zarządzania zmianą społeczno-gospodarczą, trening trenerów, zasady równościowe w projektach unijnych, budowania partnerstw i sieci współpracy międzyinstytucjonalnej.
6. Doradca z zakresu zarządzania organizacją i projektami, zarządzania przedsięwzięciami biznesowymi, ewaluacji działań, budowania strategii rozwoju, strategii pozyskiwania funduszy, zasad pisania wniosków o dofinansowanie i budżetowania projektów. Opracowanie strategii rozwoju dla ponad 20 organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych. W latach 2011-2016 przeprowadzenie ponad 1200 udokumentowanych godzin doradczych.
7. Mentorka dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański w woj. pomorskim (2013-2015r.) oraz fundacji korporacyjnych (Fundacja Dobroczynności Atlas, Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia, Helios Fundacja na rzecz sportu, współpracy, biznesu i społeczności, Fundacja Orange, Fundacja PwC, Fundacja PZU, Fundacja TVN). Współzałożycielka fundacji Forum Mentorów AHA EFFECT.
8. Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2008-2013r).
9. Asesor oceniający wnioski o dotacje w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (2013-2015r. oraz 2007-2009r.).
10. Autorka publikacji: „Koordynator projektu – Instruktaż skutecznego zarządzania projektami unijnymi z suplementem elektronicznym do monitoringu zadań”. (ODDK, Gdańsk, 2009r.) oraz „Poradnik Wdrażania projektów – 100 dni koordynatora projektu” (Gdańsk, 2006r.). Twórca narzędzia “Indeks dobrej innowacji (2016r.) oraz „Narzędzia oceny gotowości organizacji do działalności gospodarczej” (2013r.) oraz współtwórca „Narzędzia Zarządzania Rozwojem Organizacji w obszarze zarządzanie strategiczne” (2010r.).

Ja mentor

Miałam w życiu swojego mentora, kobietę która ukierunkowała moje życie zawodowe i dzięki niej robię to, co lubię i jestem w tym dobra. Wierzę, że mentorzy tworzą mentorów i teraz nadszedł mój czas, abym to ja podzieliła się swoim doświadczeniem z innymi i inspirowała ich w rozwoju. Mam duże i zróżnicowane branżowo doświadczenie zawodowe. Znam środowisko zarówno biznesu, organizacji pozarządowych jak i samorządu. Dbam o to, aby być rzetelnym we współpracy i mam praktyczne podejście do rozwiązywania problemów. Umiem elastycznie dostosować się do indywidualnych potrzeb klienta. Jestem skuteczna i niezawodna w dotrzymywaniu warunków współpracy.

Ja prywatnie

Moją misją życiową jest “robić rzeczy dobre – dobrze”. W wolnym czasie wędruję z kijami po plaży na krótszych i dłuższych dystansach i chcę w ten sposób przejść całe polskie wybrzeże Bałtyku. Przeszłam już brzegiem morza po piasku z Łeby na Hel.

Branże, w jakich mogę wesprzeć mentorowanego:

Branże: , , ,

Obszary, w jakich mogę wesprzeć mentorowanego

Zarządzanie: , , ,
Rynek:
Marketing: