Mentors4NGOs

mentors4ngos-2

Forum Mentorów „AHA EFFECT” zaprasza organizacje pozarządowe i mentorów do udziału w projekcie ”Mentoring dla NGOs”, współfinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016.

Projekt kierowany jest do przedstawicieli 20 pomorskich organizacji pozarządowych, które są zainteresowane skorzystaniem z usług mentora biznesu. Dzięki uczestnictwu w kilkumiesięcznym programie mentorskim organizacje będą miały możliwość rozwinąć swoją działalność, usprawnić procesy zarządzania, wzmocnić swój potencjał oraz nawiązać relacje ze środowiskiem biznesu.

Termin realizacji projektu: 1 marca – 30 grudnia 2016.

Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie ankiety:

http://prepost.pl/mentors4ngos

Zapraszamy także do współpracy mentorów:

 http://aplikuj.forum-mentorow.pl/

 Uzasadnienie potrzeby realizacji: Projekt odpowiada na 4 kluczowe problemy, potrzeby organizacji pozarządowych:

 1. Myślenie strategiczne oraz zarządzanie zmianą w organizacjach jest słabo praktykowane.

Organizacje potrzebują planów długofalowych, strategii rozwoju, umiejętności wprowadzania zmian przyczyniających się do przechodzenia do kolejnych faz w cyklu życia organizacji. Wg badania pn. „Podstawowe fakty o NGO” przeprowadzonego w 2012 r. przez Klon/Jawor (na reprezentatywnej próbie 1513 organizacji), tylko jedna trzecia organizacji deklaruje, że ma strategię lub plany działania na kilka lat. Natomiast chęć rozszerzania swojej działalności wskazuje 29 % organizacji, co świadczy o chęci rozwoju, a do tego potrzebna jest jasno sformułowana wizja i cele.

 1. Kreowanie i wdrażanie innowacji społecznych, nowych rozwiązaniach we wspieraniu klientów organizacji jest słabą stroną wielu organizacji.

Organizacje nie śledzą nowości w swojej branży, nie nadążają za nowymi wyzwaniami i trendami społeczno-gospodarczymi, nie adaptują do swoich warunków innowacyjnych pomysłów, wypracowanych przez innych. Potrzebują wsparcia w rozwijaniu kreatywności i tworzeniu innowacyjnych produktów/usług. Badania na temat innowacyjności w organizacjach pozarządowych nie są prowadzone, natomiast w raporcie Klon/Jawor (patrz powyżej) można przeczytać, że aż dwie trzecie organizacji deklaruje, że w praktyce prowadzi raczej ciągle te same działania.

 1. Zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością w biznesie oraz nowymi podejściami do dywersyfikowania źródeł przychodu są mało znane organizacjom.

Organizacje potrzebują nabycia wiedzy i umiejętności tworzenia strategii fundraisingowej i podejmowania współpracy w tym zakresie z biznesem i sektorem publicznym. Wg przytaczanego raportu w 2011 roku ze środków przekazanych w formie darowizn od firm i instytucji korzystało 30% organizacji, choć 62% w ogóle miało jakieś relacje z biznesem. Jako jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy wskazuje się „brak wiedzy i umiejętności nawiązywania współpracy, a także niedostatek zasobów kadrowych, które pozwoliłyby skutecznie pozyskać wsparcie od firm”. Większość organizacji polega jedynie na źródłach finansowania z administracji publicznej czy funduszy europejskich.

 1. Organizacje pozarządowe kreują miejsca pracy, są pracodawcami, ale nie mają wystarczających doświadczeń w zarządzaniu pracownikami.

Zarządzanie zasobami ludzkimi, przewodzenie im oraz przygotowywanie następców profesjonalnie przygotowanych do przejęcia władzy i zarządzania organizacją to wyzwania, przed którymi stoi wiele organizacji. Potwierdzają to przytaczane już wyniki badania organizacji: „Połowa fundacji i stowarzyszeń odczuwa brak osób gotowych bezinteresownie zaangażować się w działania, dla jednej trzeciej problem stanowi utrzymanie dobrej jakości personelu i wolontariuszy. Podobny odsetek wskazuje na wypalenie liderów i znużenie osób zaangażowanych w działania.”

Uważamy, że do rozwiązania tych problemów przyczyni się zindywidualizowane wsparcie w postaci mentoringu.

Cel główny projektu: wzmocnienie potencjału organizacyjno-finansowego 20 organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego poprzez udział w procesie mentoringowym w okresie od marca do grudnia 2016 roku.

Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie wiedzy kluczowych osób z 20 organizacji o potrzebach i potencjale rozwojowym organizacji i możliwych kierunkach wdrażania zmian w funkcjonowaniu organizacji.
 2. Usprawnienie w 20 organizacjach procesów planistycznych i zarządczych, sprzyjających zwiększeniu zakresu/skali działań społecznie użytecznych oraz działalności gospodarczej.
 3. Integracja dwóch środowisk NGO i Biznesu -dyfuzja doświadczeń i wiedzy oraz zacieśnienie relacji ze społecznością mentorów współpracujących z Forum Mentorów.

Uwzględniając potrzeby organizacji chcemy zaproponować cztery programy mentorskie: Mentoring innowacji, Mentoring zmiany, Mentoring współpracy z biznesem, Mentoring przywództwa. Organizacje, które będą chciały skorzystać z mentoringu będą mogły wybrać program, w którym chcą uczestniczyć.

Tabela 1 Koszyk programów mentorskich

LP. Nazwa Programu Rezultaty/Produkty
1 Mentoring innowacji Opracowanie założeń nowego produktu/usługi w oparciu o Model Canvas
2 Mentorring zmiany Opracowaniu założeń strategii rozwoju organizacji
3 Mentoring współpracy z biznesem Opracowanie założeń strategii współpracy z biznesem
4 Mentoring przywództwa Opracowanie struktury organizacyjno-personalnej organizacji wraz z modelem kompetencji

Kryteria wyboru organizacji do projektu – preferowane będą organizacje, które:

 1. są pracodawcami (w ciągu ostatniego roku zatrudniały przynajmniej 2 osoby na umowę o pracę);
 2. prowadzą odpłatną działalność statutową i/lub działalności gospodarczą;
 3. przewidują w ciągu najbliższego roku zintensyfikowanie prac w zakresie ekonomizacji działań organizacji;
 4. chcą wprowadzać zmiany w swojej organizacji w jednym z 4 obszarów: zarządzanie strategiczne, współpraca z biznesem, przywództwo, innowacje;
 5. wezmą udział w badaniu potrzeb i potencjału (ankieta CAWI);
 6. zadeklarują gotowość współpracy z mentorem w okresie od 4 do 6 miesięcy, w wymiarze średnio 24h;
 7. są gotowe aktywnie i twórczo włączyć się we współpracę w realizacji procesu mentorskiego dążąc do wypracowania ustalonych w ramach kontraktu rezultatów;
 8. zadeklarują udział w sesjach mentorskich min. 2 osób z organizacji;
 9. zadeklarują udział w kwietniu/maju min. 1 osoby z organizacji na jednodniowym warsztacie szkoleniowym w Gdańsku.

Rekrutacja organizacji i mentorów do projektu ruszy od połowy marca 2016.

Realizacja epidot.pl