Mentors4GdańskNGOs

mentors4gdanskngos-1

Forum Mentorów „AHA EFFECT” zaprasza organizacje pozarządowe i mentorów do udziału w projekcie ”Mentors4GdańskNGOs”, współfinansowanego w ramach realizacji zadania publicznego przez Gminę Miasta Gdańska. Termin realizacji projektu: 1 marca – 30 grudnia 2016.

Projekt kierowany jest do liderów (pracowników, współpracowników, członków, wolontariuszy) 30 gdańskich organizacji pozarządowych, którzy są zainteresowani ekonomizacją działań swojej organizacji poprzez udział w programie szkoleniowo-doradczym oferowanym przez mentorów biznesu skupionych wokół Fundacji Forum Mentorów.

Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie ankiety:

http://prepost.pl/mentors4ngos

Zapraszamy także do współpracy mentorów:

http://aplikuj.forum-mentorow.pl/

W województwie pomorskim jest zarejestrowanych 9312 organizacji pozarządowych, z czego 2660 w Gdańsku (źródło: portal ngo.pl.). Poprzez projekt chcemy wypełnić lukę w oferowanych formach wsparcia, wykorzystując mentoring do stałego rozwoju organizacji, wzmacniania ich potencjału oraz ułatwiać nawiązywanie kontaktów przedstawicieli biznesu z sektorem pozarządowym. Projekt wpisuje się w cele i narzędzia Pomorskiego Systemu Wsparcia i Współpracy Organizacji Pozarządowych, w którym przywołuje się potrzebę wykorzystywania forum mentorów do wzmacniania współpracy organizacji z biznesem.

Projekt jest odpowiedzią na nowe wyzwania, przed jakimi stanęły obecnie organizacje pozarządowe dotyczące odpowiedzialności społecznej, lepszego zarządzania, ekonomizacji działań oraz sieciowania międzysektorowego. Projekt do wzmocnienia gdańskich organizacji wykorzystuje mentoring, który jako forma wsparcia, uznawany jest za jedną z najefektywniejszych, bo nastawionych na praktykę metod nauki, z powodzeniem wykorzystywana w środowiskach biznesowym, akademickim, czy obywatelskim.

Cele projektu:

 1. Zwiększenie wiedzy liderów z 30 gdańskich organizacji pozarządowych o potrzebach i potencjale rozwojowym ich organizacji i możliwych sposobach wdrażania zmian w kierunku ekonomizacji działań.
 2. Usprawnienie w 6 gdańskich organizacjach procesów planistycznych i zarządczych, sprzyjających zwiększeniu zakresu/skali działań społecznie użytecznych oraz działalności gospodarczej.
 3. Integracja dwóch środowisk – gdańskich organizacji pozarządowych i lokalnego biznesu – dyfuzja doświadczeń i wiedzy oraz zacieśnienie relacji ze społecznością mentorów współpracujących z Forum Mentorów.

Realizacja projektu przewiduje:

 1. Przeprowadzeniu 3 warsztatów Loży Mentorów dla liderów z 30 gdańskich organizacji.

Warsztat Mentoring Innowacji będzie nakierowany na kreowanie i wdrażanie innowacji społecznych, nowych rozwiązaniach we wspieraniu klientów Organizacji. Zachęci do śledzenia nowości w swojej branży, identyfikowania nowych wyzwań i trendów społeczno-gospodarczych, co może pomóc zaadaptować do swoich warunków innowacyjne pomysły wypracowane przez innych. Warsztat będzie wspierać w rozwijaniu kreatywności i tworzeniu nowych, innowacyjnych produktów/usług. Mierzalnym efektem tego warsztatu będzie wstępne wypracowanie założeń nowego produktu/usługi organizacji w oparciu o Model Canvas.

Warsztat Mentoring Zmiany nakierowany będzie na wsparcie organizacji w zakresie tworzenia planów długofalowych, strategii rozwoju, ekonomizacji jej działań oraz umiejętności wprowadzania zmian przyczyniających się do przechodzenia do kolejnych faz w cyklu życia organizacji. Kluczowym zadaniem będzie wspieranie procesu tworzenia planu rozwojowego organizacji w zakresie działalności społecznie użytecznej oraz gospodarczej. Mierzalnym rezultatem warsztatu będzie opracowanie wstępnych założeń strategii rozwoju organizacji.

Warsztat Mentoring Współpracy z Biznesem będzie koncentrował się na zagadnieniach związanych z  podejmowania współpracy z innymi partnerami, zwłaszcza z biznesem i sektorem publicznym. Organizacje potrzebują wypracować nowe podejście zarówno do partnerstwa przy rozwiązywaniu problemów społecznych, jak i pozyskiwania funduszy na swoją działalność. Kluczowym zadaniem warsztatu będzie wsparcie w procesie wypracowania założeń strategii fundraisingowych z elementami współpracy z biznesem. Mierzalnym rezultatem warsztatu będzie wstępne opracowanie założeń strategii fundraisingowej.

 1. Przeprowadzeniu sesji mentorskich dla 6 gdańskich organizacji w okresie od 4 do 6 miesięcy (do 20h).
 2. Networking środowisk wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie gdańskie organizacje pozarządowe z przedstawicielami lokalnego biznesu współpracującymi z Forum Mentorów jako mentorzy.

Kryteria wyboru gdańskich organizacji do projektu – preferowane będą organizacje, które:

 1. swoje działania statutowe kierują na rzecz mieszkańców Gdańska;
 2. są pracodawcami (w ciągu ostatniego roku zatrudniały przynajmniej 2 osoby na umowę o pracę);
 3. prowadzą odpłatną działalność statutową i/lub działalności gospodarczą;
 4. przewidują w ciągu najbliższego roku zintensyfikowanie prac w zakresie ekonomizacji działań organizacji;
 5. chcą wprowadzać zmiany w swojej organizacji w jednym z 3 obszarów: zarządzanie strategiczne, współpraca z biznesem, innowacje;
 6. wezmą udział w badaniu potrzeb (ankieta CAWI);
 7. zadeklarują udział min. 2 przedstawicieli w 2 z 3 warsztatów Loży Mentorów;
 8. zadeklarują gotowość współpracy z mentorem w okresie od 4 do 6 miesięcy, w wymiarze do 20h;
 9. zadeklarują udział w sesjach mentorskich min. 2 osób z organizacji;
 10. są gotowe aktywnie i twórczo włączyć się we współpracę w realizacji procesu mentorskiego dążąc do wypracowania ustalonych w ramach kontraktu rezultatów.

Rekrutacja organizacji i mentorów do projektu ruszy w połowie marca 2016.

Realizacja epidot.pl