Projekt „Mentoring – katalizator rozwoju”

Fundacja Forum Mentorów realizuje od kwietnia do listopada 2015 roku projekt „Mentoring – katalizator rozwoju”, współfinansowany z Funduszu „Akumulator Społeczny.

Fundusz Akumulator Społeczny powstał w ramach zadania “Pomorski aktywator społeczny – małe inicjatywy, duże zmiany”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt „Mentoring – katalizator rozwoju” nakierowany jest na wzmocnienie działań fundacji, zwłaszcza w obszarze zarządzania rozwojem organizacji. Główne zadania to: wypracowanie i wdrożenie procedur i zasad zarządzania finansami i prowadzenia księgowości, wypracowanie planu fundraisingowego z uwzględnieniem funduszy unijnych, opracowanie i wdrożenie spójnej identyfikacji wizualnej oraz działań promocyjnych, opracowanie planu współpracy z partnerami, opracowanie i wdrażanie 2-letniego planu operacyjnego w zakresie 4 filarów aktywności Fundacji.

Wizja rozwoju organizacji zakłada, że w okresie do 2022 roku Fundacja stworzy na Pomorzu liczne i zróżnicowane środowisko mentorów, osób które będą gotowe dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na rzecz rozwoju społeczności sfery biznesowej i obywatelskiej. Kluczowe wyzwania w pierwszych dwóch latach działania organizacji to podejmowanie takich aktywności, które zbudują wiarygodność Fundacji w środowisku biznesowym i pozarządowym, na tyle, że uda się przyciągnąć do Bazy Mentorów osoby, które będą utożsamiały się z naszymi celami i zechcą aktywnie włączyć się realizację innowacyjnych programów mentorskich.

Istotne jest uruchomienie szerokiej sieci współpracy na rzecz mentoringu wśród różnych środowisk zaangażowanych zwłaszcza w działania na rzecz osób młodych, startupów, osób 50+, a także menedżerów i liderów podmiotów ekonomii społecznej.

fio

Realizacja epidot.pl